Delex Logistics OÜ teenuste tüüptingimused

 1. ÜLDSÄTTED JA MÕISTED
 2. NÕUDED PAKILE
 3. ESEMED, MIDA DELEX SERVICE OÜ POOLT EI EDASTATA
 4. TEENUSTE OSUTAMINE
 5. TEENUSE EEST TASUMINE
 6. KLIENDI KOOSTÖÖKOHUSTUS
 7. KAUBA VÄÄRTUSEST TEAVITAMINE
 8. PAKKIDE AVAMINE, TAGASTAMINE, HÄVITAMINE JA MÜÜMINE
 9. KULUDE HÜVITAMINE
 10. VASTUTUS
 11. TASAARVESTUSTE NÕUE JA KINNIPIDAMISÕIGUS
 12. KAEBUSTE JA NÕUETE ESITAMINE
 13. KOHALDATAV SEADUS
 14. KONTROLLIMATUD ASJAOLUD

 

 1. ÜLDSÄTTED JA MÕISTED

1.1        Käesolevad Delex Service OÜ teenuste osutamise tüüptingimused (edaspidi: Tüüptingimused) kohalduvad kõikidele Delex Service OÜ ja Kliendi vahelistele lepingutele, mis puudutavad Delex Service OÜ poolt Saadetiste transporditeenuste korraldamist ning Saadetiste transporti.

1.2        Delex Service OÜ-l on õigus Tüüptingimusi muuta, klienti sellest teavitamata.

1.3        Tüüptingimuste mõne sätte kehtetus ei muuda kehtetuks ülejäänud Tüüptingimuste sätteid.

1.4        Tüüptingimustes kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:

1.4.1     Klient – füüsiline või juriidiline isik, kes on sõlminud Delex Service OÜ-ga lepingu Teenuste osutamiseks Delex Service OÜ poolt.

1.4.2     Teenused –Delex Service OÜ poolt Kliendile osutatav Saadetiste ekspedeerimis- ja kullerpostiteenus.

1.4.3     Pakk – nõuetekohaselt pakendatud ja markeeritud ese.

1.4.4     Saadetis – Saatjalt Saajale saadetav(ad) Pakk/Pakid.

1.4.5     Saatja – Isik, kes soovib edastada Saadetise Saajale ja kes vastutab Saadetise sisu eest.

1.4.6     Saaja – isik, kellele Saadetis tuleb edastada ja kellel on õigus Saadetis vastu võtta.

1.4.7     Tellimus – kliendi poolt Delex Service OÜ-le esitatud korraldus Teenuse osutamiseks.

1.4.8     Kuller –Delex Service OÜ töötaja või Delex Service OÜ nimel Teenuste osutamiseks vajalikke ülesandeid täitev isik.

 1. NÕUDED PAKILE

2.1        Delex Service OÜ poolt transportimiseks vastuvõetavate Pakkide maksimaalne kaal ja mõõtmed on toodud Delex Service OÜ teenuste kirjelduses (kättesaadav Delex Service OÜ kodulehelt www.delex.ee).

2.2        Klient on ainuisikuliselt vastutav Paki nõuetekohase sisemise ja välise pakendamise ning Paki korrektse märgistamise eest. Klient kohustub eseme pakkima selliselt, et oleks tagatud Paki sisu säilimine ja mittekahjustumine transportimise käigus ning selliselt, et Pakk ei põhjustaks Delex Service OÜ-le või tegelikule vedajale kahju, sh peab Pakk olema kaitstud mõjutuste osas, mis tekivad seoses automaatse sorteerimise, klimaatiliste tingimuste ja mehaanilise käsitsemisega (minimaalne kukkumiskõrgus diagonaalselt 80 cm). Pakki ei tohi saada avada nii, et avamist ei ole hiljem võimalik üheselt tuvastada.

2.3 Kui saadetis koosneb mitmest pakist, tuleb kõik pakid markeerida nõuetekohaselt ning lisada saadetise numeratsioon (näit. 1/1, 1/2, 1/3).

2.4  Saadetise maksimaalsed mõõdud (pkl) 2,5 x 1,8 x 2,1m

 1. ESEMED, MIDA DELEX SERVICE OÜ POOLT EI EDASTATA

3.1        Delex Service OÜ poolt ei edastata ja Kliendil on keelatud anda Delex Service OÜ-le transportimiseks alljärgnevaid esemeid:

3.1.1     pakid, mis ei vasta Tüüptingimuste punktis 2. toodud tingimustele;

3.1.2     eriti väärtuslikud eseme, sh väärismetallid, ehtsad juveelitooted, vääriskivid, naturaalsed pärlid, antiikesemed, kunstiteosed;

3.1.3     raha, pitseriga notariaalsed dokumendid, väärtpaberid, krediitkaardid, tšekid, telefonikaardid või sarnased suure väärtusega sertifikaadid. Münte, krediitkaarte, juveelitooteid ja muid väärisesemeid on Delex Service OÜ eelneval nõusolekul lubatud edastada avaldatud väärtusega Saadetistega;

3.1.4     muu ese, mille maksumus ületab 1 000 Eurot;

3.1.5     ese, mille transportimine on seadusega keelatud või piiratud, sh Saadetise riikidevaheliste edastamise korral kaubad, mille import või eksport on keelatud või milleks on vajalik eriloa olemasolu vastavuses kauba väljasaatva maa, transiidimaa või kauba sihtriigi õigusaktidele;

3.1.6     tulirelvad, laskemoon, gaasipüstolid, pisar- ja närvigaasi balloonid, politsei ja eriteenistuste vajadusteks ettenähtud erivahendeid;

3.1.7     lõhkevad ja kergesti süttivad ained;

3.1.8   mürgised ja radioaktiivseid ained;

3.1.9   bioloogilised nakkusohtlikud ained;

3.1.10   narkootilised ja psühhotroopsed ained;

3.1.11   happeid;

3.1.12   kiiresti riknevad toiduained jm riknevad kaubad;

3.1.13   elus või surnud loomad, linnud, kalad ja putukad (va siidiussid, mesilased ja kaanid);

3.1.14   mürgised taimed;

3.1.15   sündsusetud või kõlblusvastase sisuga trükised, materjalid ja esemed;

3.1.16   esemed, mis oma omaduste tõttu või pakendiga võivad ohustada Saajat, Paki edastajat (AV Transport OÜ töötajad, alltöövõtjad) ja kolmandaid isikuid või määrida ja rikkuda teisi Pakke;

3.1.17   meditsiiniliseks või bioloogiliseks uurimiseks mõeldud materjal, meditsiinilise jäätmed, inim- või loomsed jäänused, kehaosa või organid;

3.1.18   ohtlikud seemed (ettetellimisel,kõik küsimused info@delex.ee)

3.1.19   Kirjaliku kokkuleppe puudumisel Saadetised, mille transpordikulu või kauba maksumus (sh lunaraha) tasutakse Saadetise kättetoimetamisel.

3.2        Delex Service OÜ-l on õigus koheselt katkestada Saadetise edastamine peale Saadetise vastuvõtmist juhul, kui Delex Service OÜ-le selgub, et Saadetis sisaldab Tüüptingimuste punktis 3.1 nimetatud mitte-edastatavaid esemeid või juhul kui Delex Service OÜ saab teadlikuks Saadetises sisalduva kauba transportimise keelust, samuti juhul, kui esineb põhjus eelduseks, et Saadetises sisalduva kauba transportimine võidakse keelustada.

3.3        Tüüptingimuste punktis 3.2 toodud juhtudel on Delex Service-l õigus koheselt vabaneda Saadetisest või hävitada Saadetis riskist hoidumise eesmärgil, millisel juhul on Klient kohustatud koheselt Delex ServiceOÜ-le hüvitama sellega seoses tekkinud kahju ja kulutused, kusjuures Delex Service OÜ ei vastuta sel juhul ka Saadetise mitteedastamisest tekkinud kahju eest.

3.4        Lisaks seadusest tulenevale vastutusele on Klient vastutav mistahes otsese või kaudse kahju eest, mis on tekkinud Delex Service OÜ-le, tema töötajatele, alltöövõtjatele ja kolmandatele isikutele seoses Kliendi poolt Tüüptingimuste punktis 3.1 nimetatud esemete Delex Service OÜ-le transportimiseks andmisega ilma Delex Service OÜ poolse eelneva kirjaliku nõusolekuta. Klient kohustub sel juhul tekkinud kahjud hüvitama Delex Service OÜ esimesel nõudmisel.

 1. TEENUSTE OSUTAMINE

4.1        Teenuste maht

4.1.1     Delex Service OÜ poolt osutatavad Teenused hõlmavad transpordi organiseerimist Delex Service OÜ või Delex Service OÜ poolt valitud vedaja poolt, Saadetise vastuvõttu, sorteerimist ja Saadetiste kättetoimetamist Saajale. Kauba väärtuse ja kohaletoimetamise erihuvi deklareerimist, vastavalt rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsioonile (edaspidi: CMR) või Varssavi Konventsioonile/ Montreali Konventsioonile, ei rakendata, välja arvatud juhul, kui Delex Service OÜ ja Klient on kirjalikult kokku leppinud teisiti.

4.1.2     Klient ja Delex Service OÜ võivad kirjaliku kokkuleppe alusel leppida kokku täiendavate teenuste osutamises Delex Service OÜ poolt.

4.2        Tellimuse esitamine

4.2.1     Tellimust Teenuse osutamiseks on Kliendil võimalik Delex Service OÜ-le esitada Delex Service OÜ kodulehel www.delex.ee toodud aegadel, kontaktidel ja tingimustel.

4.3        Saadetise vastuvõtt

4.3.1     Kuller saabub Saatjalt Saadetist vastu võtma Delex Service OÜ teenuste kirjelduses (kättesaadav Delex Service OÜ kodulehelt www.delex.ee) fikseeritud ajavahemikel. Delex Service OÜ ja Kliendi täiendava kokkuleppe korral saabub Kuller Saadetist vastu võtma kindlal kokkulepitud kellaajal.

4.3.2     Kuller kannab Saadetise vastuvõtmisel ja kättetoimetamisel vastavat Delex Service OÜ vormiriietust.

4.3.3     Kulleril on õigus keelduda Saadetise vastuvõtmisest, juhul kui Saadetis ei vasta Tüüptingimustes toodule või ei ole nõuetekohaselt markeeritud/pakendatud.

4.3.4     Saadetise vastuvõtmisel koostatakse vastav saateleht või Saadetise üleandmis-vastuvõtmis akt, millele kirjutavad alla Saatja või tema volitatud esindaja ja Kuller. Delex Service OÜ-l ei ole kohustust kontrollida Saatja või tema volitatud esindaja isikut tõendava dokumendi alusel (välja arvatud juhul, kui Delex Service OÜ ja Kliendi vahel on kirjalikult kokku lepitud teisiti), kusjuures Saatjaks/Saatja volitatud esindajaks loetakse isik, kes Saadetise Saatja aadressil Kullerile üle annab.

4.3.5     Saadetise sisu eest vastutav Klient. Juhul, kui Klient on esitanud Delex Service OÜ-le valeandmeid Saadetise sisu kohta, kannab Klient kõik Delex Service OÜ-le ja kolmandatele isikutele seoses valeandmete esitamisega tekkinud otsesed ja kaudsed kulutused ning määratud leppetrahvid.

4.3.6     Klient on kohustatud pakkima Saadetise transpordikindlasse suletud pakendisse. Pakend peab tagama Saadetise sisu puutumatuse, mittekahjustumise ja Saadetise säilimise transportimise käigus.

4.3.7     Saadetise iga Pakk peab olema varustatud Saatja ja Saaja kontaktandmetega (juriidilise või füüsilise isiku nimi, asukoht, telefon, kontaktisiku nimi) ja Delex Service OÜ standardile vastava triipkoodiga. Sihtaadressiks ei tohi olla postkast. Nõudmiseni teenust ei osutata.

4.4        Saadetise kättetoimetamine ja üleandmine

4.4.1     Saadetise kätetoimetamise tähtajad on sõltuvuses Tellimuse esitamise ajast ning on fikseeritud Delex Service OÜ teenuste kirjelduses (kättesaadav Delex Service OÜ kodulehelt www.delex.ee) .

4.4.2     Saadetis antakse üle saatelehel märgitud Saajale, Saaja volitatud esindajale või Saaja poolt nimetatud isikule. Delex Service OÜ-l ei ole kohustust kontrollida Saaja isikut tõendava dokumendi alusel (välja arvatud juhtudel, kui Delex Service OÜ ja Kliendi vahel on kirjalikult kokku lepitud teisiti), kusjuures Saajaks loetakse isik, kes viibib Saaja aadressil, välja arvatud juhul, kui esineb põhjendatud kahtlus, et nimetatud isik ei ole õigustatud Saadetist vastu võtma.

4.4.3     Saadetise kättetoimetamise kinnitamiseks on Saaja, tema esindaja või Saaja poolt nimetatud isiku poolt puutetundlikul ekraanil ja/või paberkandjal allkirjastatud vastav tarnekinnitus. Tarnekinnitus sisaldab informatsiooni Saaja nime, allkirja ning Saadetise kättetoimetamise kuupäeva ning kellaaja kohta. Kliendi palvel (mis tuleb Delex Service OÜ-le esitada Saadetise kättetoimetamisest alates hiljemalt 3 (kolme) kalendrikuu jooksul) edastatakse talle allkirjastatud tarnekinnituse koopia. Kliendil on võimalik tarnekinnituse koopiat saada Saadetise kättetoimetamisest alates 6 (kuue) kalendrikuu jooksul ka internetist aadressilt www.delex.ee, kui Kliendile on Delex Service OÜ poolt selleks antud vastav kasutajatunnus ja parool.

4.4.4     Kliendil on võimalik saada informatsiooni Saadetise asukohast selle transportimise ajal Delex Service OÜ klienditeeninduse kontaktidelt, mis on toodud Delex Service OÜ kodulehel www.delex.ee.

4.4.5     Kliendil on võimaik Saadetise transportimise ajal taotleda Delex Service OÜ-lt Saadetise kättetoimetamise korra ning tingimuste muutmist, helistades selleks Delex Service OÜ klienditeeninduse kontaktidele, mis on toodud Delex Service OÜ kodulehel www.delex.ee. Juhul, kui Klient ei ole seda selgesõnaliselt keelanud, on ka Saadetise Saajal õigus taotleda Delex Service OÜ-lt Saadetise kättetoimetamise korra ning tingimuste muutmist (eelkõige taotleda Saadetise edastamist Saaja asemel kolmandale Saaja poolt nimetatud isikule). Muudatuste tegemisel Saadetise kättetoimetamise tingimustesse on Delex Service OÜ-l õigus nõuda kliendilt täiendavat tasu vastavalt Delex Service OÜ hinnakirjale, kusjuures sel juhul võib pikeneda ka Saadetise kättetoimetamise tähtaeg.

4.4.6     Juhul, kui Saadetist ei ole võimalik Saajale või tema volitatud esindajale üle anda, jäetakse Saajale Saadetise saabumise ning kättetoimetamise kohta võimalusel vastav teade ja Saadetis toimetatakse hoiule vastavasse Delex Service OÜ jaotuskeskusesse. Saadetise mitteüleandmine ei muuda Kliendi kohustust tasuda Saadetise transpordi eest Delex Service OÜ-le tasu vastavalt hinnakirjale.

4.4.7     Kui Saadetise esmakordsel edastamisel ei ole Saadetist võimalik Saajale üle anda, sooritatakse täiendavad kättetoimetamised Delex Service OÜ ja Kliendi täiendava kokkuleppe alusel, Delex Service OÜ hinnakirjas fikseeritud või eraldi kokkulepitud tasu eest.

4.4.8     Saadetis, mida ei ole võimalik Saajale või tema volitatud esindajale üle anda 7 (seitsme) tööpäeva jooksul alates Saadetise vastuvõtmisele järgnevast päevast, tagastatakse Kliendile, Delex Service OÜ hinnakirjas fikseeritud või eraldi kokkulepitud tasu eest.

4.4.9     Juhul, kui Saaja keeldub Saadetise vastuvõtmisest, fikseeritakse vastuvõtmise põhjused Kulleri poolt Saadetise tarnekinnitusele, mida edastatakse Kliendile ning Saadetis tagastatakse Kliendile. Saadetise tagastamine Kliendile on tasuline.

 1. TEENUSE EEST TASUMINE

5.1        Klient kohustub tasuma Delex Service OÜ-le Teenuste osutamise eest tasu vastavalt kehtivale Delex Service OÜ hinnakirjale, välja arvatud juhtudel, kui Delex Service OÜ ja Klient on kirjalikult kokku leppinud hinnakirjast erineva tasu maksmises.

5.2        Delex Service OÜ-l on õigus hinnakirja muuta, klienti sellest teavitamata.

 1. KLIENDI KOOSTÖÖKOHUSTUS

6.1        Klient kohustub tagama, et Saaja aadress, Saadetise transpordidokumentatsioon, pakend ja markeering oleksid täpsed, nõuetekohased ja vigadeta ning korralikult kinnitatud. Saadetist ei edastata postkontori rendipostkasti aadressile.

6.2        Tollitavate kaupade transportimisel on Klient vastutav kogu kauba tollivormistuseks vajaliku korrektse dokumentatsiooni olemasolu eest, mis peab olema kinnitatud Saadetise välisküljele vastavas ümbrikus.

6.3        Klient kohustub enne Saadetise Delex Service OÜ-le üleandmist kontrollima ja veenduma, et Saadetis ei sisaldaks Tüüptingimuste punktis 3,1, nimetatud mitte-edastatavaid esemeid.

 1. KAUBA VÄÄRTUSEST TEAVITAMINE

7.1        Klient on kohustatud enne Saadetise Delex Service OÜ-le üleandmist teavitama Delex Service OÜ-d kauba väärtusest ja kauba väärtuse Pakil ära märkima juhul, kui Paki sisu väärtus ületab 520 Eurot. Juhul, kui Paki sisu väärtus ületab 400 Eurot, otsustab Delex Service OÜ edaspidise Paki käsitsemise ja transportimise tingimused.

 1. PAKKIDE AVAMINE, TAGASTAMINE, HÄVITAMINE JA MÜÜMINE
 2. Delex Service OÜ-l on õigus pakk avada:

8.1.1     eesmärgiga leida Pakist informatsiooni Saatja või Saaja kohta juhul, kui Pakki ei saa Saajale edastada ega Saatjale tagastada vigase/eksliku aadressi tõttu, puuduliku informatsiooni tõttu Saatja/Saaja kohta vm. põhjusel;

8.1.2     selleks, et tagada nõuetekohane tolliformaalsuste läbiviimine;

8.1.3     selleks, et kõrvaldada võimalikud riskid/ohud, mille Paki sisu võib põhjustada inimeste tervisele või isikute varale juhul, kui Pakki ei saa edastada või Pakki ei võeta Saaja poolt vastu;

8.1.4     juhul, kui see on vajalik kahjustatud Saadetise sisu kaitsmiseks või selle seisundi fikseerimiseks;

8.1.5     Paki sisu hävitamiseks või müümiseks juhul, kui Pakki ei saa Saajale edastada ja Saatjale tagastada.

8.Delex Service OÜ võib Paki tüüptingimuste punktis

8.1. nimetatud juhtudel avada eeldusel, et Klient ei ole esitanud Delex Service OÜ-le Teenuste kohaseks osutamiseks/Paki tagastamiseks vajalikku informatsiooni hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul (tollimisele kuuluvate kaupade puhul) või 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul (kõikide teiste kaupade puhul) alates Delex Service OÜ poolse vastava palve esitamist, kusjuures võimaliku riski/ohu vältimiseks on Delex Service OÜ-l õigus Pakk avada viivitamatult.

8.3        Paki avamise kohta koostatakse Delex Service OÜ poolt vastav akt, milles fikseeritakse avamise põhjus, kirjeldatakse Paki välist seisukorda, märgitakse ära Paki kaal enne avamist ning üldkaal pärast ümberpakkimist. Aktis fikseeritakse ka Paki sisuks olevate esemete loetelu ja kirjeldus ning esemete võimalikud kahjustused. Akti koopia edastatakse Saatjale, juhul kui Saatja isik on Delex Service OÜ-le teada.

8.4        Kulleril on õigus Saadetise vastuvõtmisel nõuda Saatjalt Saadetise avamist, et veenduda Tüüptingimuste punktis 3.1. nimetatud mitte-edastatavate esemete puudumises. Saatjapoolse Saadetise avamisest keeldumise korral on Kulleril õigus keelduda Saadetise vastuvõtmisest.

8.5        Saaja nõudmisel on Kuller kohustatud avama Saadetise selle Saajale üleandmisel.

8.6        Saadetise Saajale kättetoimetamise võimatuse korral (aadressi ebatäpsuse/loetamatuse, Saajapoolse vastuvõtmisest keeldumise, vm. põhjuse tõttu) tagastatakse Saadetis Saatjale, märkides Saadetisele kättetoimetamise võimatuse põhjuse ja märke „Väljastamatu“.

8.7        Juhul, kui Saadetise kättetoimetamise võimatuse korral ei osutu võimalikuks Saadetise Saatjale tagastamine, on Delex Service OÜ-l Saadetise avamisel õigus koheselt hävitada kiiresti riknev kaup, kirjalikud teated jm väheväärtuslikud esemed. Muud Saadetises sisaldunud esemed on Delex Service OÜ-l õigus müüa enampakkumisel või muul mõistlikul viisil. Esemete müügist laekunud raha jääb Delex Service OÜ-le.

8.8        Juhul, kui Klient ei ole Teenuse eest Delex Service OÜ-le kohaselt tasunud, on Delex Service OÜ-l õigus avada Saadetis ja müüa Saadetise sisu enampakkumisel rahuldades Tasu nõude ja tekkinud müügikulud Saadetise sisu müügist laekunud rahast, teavitatakse Klienti Saadetise sisu müügist üks kuu ette.

 1. KULUDE HÜVITAMINE

9.1        Klient on kohustatud Delex Service OÜ-le hüvitama Saadetise teisest riigist tagasi transportimise kulud, juhul kui Saadetist ei olnud võimalik Saajale üle anda.

9.2        Klient on kohustatud Delex Service OÜ-le hüvitama Paki avamisest ja selle sisu hävitamisest tekkinud kulud.

 1. VASTUTUS

10.1        Delex Service OÜ tagab Saadetise/saatedokumentide säilimise ja mittekahjustumise alates Saadetise /saatedokumentide vastuvõtmisest Kulleri poolt kuni Saajale või Saaja volitatud esindajale üleandmiseni ja kannab eelnimetatud perioodil vastutust Delex Service OÜ süül Saadetisele/saatedokumentidele tekitatud kahjustuse või Saadetise kaotsimineku korral. Vastutus Saadetise/saatedokumentide säilimise ja mittekahjustumise eest lasub Delex Service OÜ-l kuni hetkeni, mil Saaja või Saaja volitatud esindaja on Saadetise saatelehele kinnitanud (sh elektrooniliselt) Saadetise vastuvõtmisest või kuni hetkeni, mil Saatja on Saadetise saatelehele kinnitanud (sh elektrooniliselt) Saadetise tagasisaamist.

10.2        Saadetis loetakse kadunuks, kui see ei ole jõudnud Saaja või Saaja volitatud esindajani 72 tunni jooksul alates kokkulepitud Saadetise kohaletoimetamise tähtajast.

10.3        Delex Service OÜ süül Saadetise kahjustumise või kaotsimineku korral hüvitab Delex Service OÜ Kliendile Saadetise või selle kaotsiläinud/kahjustunud osa väärtuse kuni 31,5 kg kaaluva Saadetise puhul kokku mitte suuremas summas kui 400 Eurot ning üle 31,5 kg kaaluva saadetise puhul kokku mitte suuremas summas, kui 8,33 SDR-i (Rahvusvahelise Valuutafondi arveldusühik) kaotsi läinud või kahjustunud s aadetise või selle osa brutokaalu iga kilogrammi kohta.

10.4        Delex Service OÜ süül Saadetise saatedokumentide kaotsimineku, kahjustumise või ebaõige kasutamise korral tagastatakse Kliendile vastava Saadetise transportimise eest Delex Service OÜ-le makstud tasu ja hüvitatakse tekkinud kahju maksimaalselt makstud tasu ühekordses suuruses.

10.5        Delex Service OÜ süül Saadetise kohaletoimetamise tähtaja ületamise korral tagastatakse Kliendile vastava Saadetise transportimise eest Delex Service OÜ-le makstud tasu ja hüvitatakse tekkinud maksimaalselt makstud tasu ühekordses suuruses.

10.6        Tüüptingimuste punktides 10.3.-10.5. nimetamata kahjusid ega muid kulusid Delex Service OÜ poolt ei hüvitata, samuti ei vastuta Delex Service OÜ kolmandate isikute kahjude ega mittevaralise kahju ja saamatajäänud tulu eest.

10.7        Delex Service OÜ ei vastuta Saadetise/saatedokumentide kahjustumise, kaotsimineku, Saadetise kohaletoimetamise tähtaja ületamise ja muu kahju eest, juhul kui:

10.7.1     Kuller on teinud Saadetise vastuvõtmisel Saadetise saatelehele märke Saadetise pakendi kahjustumise kohta;

10.7.2     Saadetis ei ole Saatja poolt nõuetekohaselt pakendatud ja markeeritud selliselt, et Saadetis oleks muuhulgas kaitstud kaotsimineku ja kahjustumise eest;

10.7.3     Klient ei ole Delex service OÜ-d eelnevalt informeerinud Saadetises sisalduvatest ohtlikest või kergesti kahjustuvatest/purunevatest esemetest või on tegemist Kliendi poolse vale/puuduliku informeerimisega;

10.7.4     Kliendi poolt Delex Service OÜ-le üleantud saatedokumendid või edastatud teave on puudulik, ebatäielik või ebaõige;

10.7.5     Saadetis sisaldab Tüüptingimuste punktis 3.1. nimetatud mitte-edastatavaid esemeid;

10.7.6     Kahju on kas osaliselt või täielikult põhjustatud Kliendi, Saaja või nende esindajate tegevusest/tegevusetusest või Tüüptingimuste ja pooltevahelise lepingu rikkumisest Kliendi poolt;

10.7.7     Saadetis on eemaldatud transportimisest seose sellega, et Saadetis sisaldab Tüüptingimuste punktis 3.1. nimetatud mitte-edastatavaid esemeid või juhul kui Saadetise transportimisest eemaldamine toimub muul Delex Service OÜ-st mitteoleneval põhjusel;

10.7.8     Saadetise kahjustumise või kaotsimineku on põhjustanud Saadetises sisalduvate esemete loomulikud omadused, mille tagajärjel ese võib kaotsi minna või kahjustuda, eelkõige purunemise, funktsioonihäirete, rooste, sisemise riknemise, kuivamise, väljavoolamise või loomuliku kao tõttu;

10.7.9     Kohustust on rikutud või kahju on põhjustatud vääramatu jõu tõttu.

10.8        Klient on kohustatud Delex Service OÜ-le hüvitama Tüüptingimuste rikkumisest ja pooltevaheliste lepingute mittekohasest täitmisest tekkinud kahjud ja kulud kogu ulatuses.

 1. TASAARVESTUSTE NÕUE JA KINNIPIDAMISÕIGUS

11.1         Kliendil ei ole õigust esitada Delex Service OÜ poolsetele Teenuste osutamisest tulenevatele nõuetele tasaarvestuse ega muid vastunõudeid, samuti ei ole Kliendil õigust nõuda Saadetiste kinnipidamisõiguse kohaldamist.

 1. KAEBUSTE JA NÕUETE ESITAMINE

12.1        Kõik Kliendi kaebused ja pretensioonid seoses Teenuste osutamisega tuleb Delex Service OÜ-le esitada kirjalikult või e-posti teel.

12.2        Kõik pretensioonid Kliendile esitatud arve kohta tuleb Delex service OÜ-le esitada hiljemalt 7 (seitsme) päeva jooksul, arve esitamise kuupäevast arvates.

12.3        Saadetise/saatedokumentide kahjustumise, kaotsimineku või Saadetise kohaletoimetamise tähtaja ületamise korral peab Klient esitama Delex Service OÜ-le vastava kirjaliku nõude tekkinud kahju kohta hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul pärast Saadetise kättesaamist või Saadetise kohaletoimetamise tähtaja möödumist.

12.4        Kirjaliku kahjunõude esitamisel peab klient Saadetise kaotsimineku ulatust või kahjustust ka täpselt kirjeldama.

12.5        Kui Saadetise kahjustumine või osaline kaotsiminek on välisel vaatlusel arusaadav, kuid Saaja on Saadetise vastu võtnud ning Saaja ja Saatja ei ole Delex Service OÜ-le Saadetise kaotsiminekust või kahjustumisest hiljemalt Saadetise Saajale üleandmisel teatanud, eeldatakse, et Saadetis on antud üle kohases seisundis.

12.6        Juhul, kui pooled ei suuda lahendada pooltevahelist vaidlust läbirääkimiste teel, pöördutakse vaidluse lahendamiseks Harju Maakohtusse.

 1. KOHALDATAV SEADUS

13.1        Delex Service OÜ ja Kliendi vahelisel lepingu täitmisele kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusandlust. Rahvusvahelise transportimise korral kohaldatakse pooltevahelise lepingu ja Tüüptingimustega reguleerimata osas täiendavalt ka CMR-i ja Varssavi Konventsiooni/Montreali Konventsiooni sätteid.

 1. KONTROLLIMATUD ASJAOLUD

14.1 Delex Service OÜ ei ole vastutav kontrollimatutest asjaoludest tingitud kahjude eest. Vääramatuks jõuks (force majeure) loetakse poolte tahtest sõltumatuid, ettenägematuid ning antud tingimustes vältimatuid asjaolusid, mis osaliselt või täielikult takistavad kohustuste täitmist. Need asjaolud on järgmised: loodusõnnetus, ettenägematud ilmastikutingimused, sõda, ekspordi-impordi keeld, streik ja muud asjaolud.