Tolliteenused

Pidades silmas meie ettevõtte pidevat tööd seoses kaupade veoga EL territooriumil ja väljaspool seda puutume pidevalt kokku dokumentide vormistamise küsimustega.

 

Koostöö lihtsustamiseks pakume oma klientidele tollidokumentide vormistamise ja kaupade tollivormistuse teenust ning muud tolliküsimusi puudutavat abi.

Pakutavate teenuste loetelu:

 • Nõustamine ja abi tolliküsimustes;
 • Protseduur 42. Kauba vabasse ringlusse lubamine maksuvabastusega teise EL liikmesriiki toimetamiseks;
 • Impordi tollivormistus;
 • Ekspordi tollivormistus;
 • Transiidideklaratsiooni T1 vormistamine;
 • Tollideklaratsiooni täitmine ja esitamine tollile kliendi nimel;
 • Kauba ajutise täieliku või osalise maksuvabastusega sisseveo vormistamine;
 • Ajutise väljaveo vormistamine.
 • Varude teade

Teenuste üksikasjalikuma selgitusega saate tutvuda allolevas osas „Tolliteenustest üksikasjalikumalt“.

Hindu puudutavates küsimustes võtke palun meiega ühendust telefonil +372 504 3425 või saatke päring e-posti aadressil info@delex.ee.

TOLLITEENUSTEST ÜKSIKASJALIKUMALT

 

Kaupade liikumine EL territooriumil 

Euroopa Liidu riikide kaubandustegevuse üheks esimeseks ja olulisimaks saavutuseks on EL tolliliidu asutamine. Tolliliidu liikmetele kehtivad  ülejäänud riikidest sisseveetavale kaubale ühtsed tariifid ja EL siseselt ei võeta tollimaksu. Euroopa Liidu riikide tolliliidu organisatsiooniline struktuur on äärmiselt keerukas ja seetõttu töötati kaupade välisimpordi ja -ekspordi tarvis välja suur hulk reegleid, kusjuures siseregulatsioon puudub täielikult.

 

Euroopa Liidu tolliliit astub üles liikmesriikide turgu ümbritseva kaitsebarjääri rollis, kindlustades kaupade vaba siseliikumise ja tagades seejuures kontrolli impordi- ja ekspordioperatsioonide üle.

EL tolliliidu tegevust juhitakse kohtadel 28 liikmesriigi ühtse tervikuna tegutsevate tolliteenistuste vahendusel.  Kaupade liikumist kontrollitakse välispiiridel (sadamad, lennujaamad, maismaa piiripunktid) ja EL territooriumidel.

Tolliteenistuste põhitegevus puudutab kommertskaupade liikumist, kuid nad tegelevad ka reisijate kontrollimisega, et neil ei oleks kaasas ohtlikke või ebaseaduslikke esemeid (relvad, narkootikumid, inimestele ja loomadele potentsiaalselt ohtlikud toiduained ja esemed).

 

Kaupade deklareerimine

Rahvusvahelise kaubanduse ja kaubaveoga tegelevate ettevõtete jaoks on EL loonud ühtse kaupade deklareerimise ja tollipuhastuse reeglite kogumi, mis kehtib kogu EL territooriumil. Kõiki vajalikke EL tolliasutuste väljastatud dokumente omades saab kaupu kõigi liikmesriikide vahel vabalt  liigutada ja müüa.

Kaupade import Euroopa Liidu koosseisu mitte kuuluvatest riikidest, mis on seotud  eridokumentatsiooni vormistamisega, hõlmab:

 • Tollideklaratsiooni ettevalmistamine (kui kaubad on mõeldud müügiks).
 • Vajalike saatedokumentidega kindlustamine.
 • Importkaupadele pandud maksude ja lõivude tasumine.

Tollilõivu arvutamisel võetakse arvesse järgmisi näitajaid:

 • Kauba maksumus;
 • Maksumäär vastavalt tollitariifile;
 • Valuutade päevakurss.

Kaupade eksport Euroopa Liidust kolmandasse riiki ei ole võimalik täitmata ekspordideklaratsiooni, mis on kaupade väljavedu kinnitav rahvusvaheline dokument. Euroopa Liidus täidetakse kõik ekspordideklaratsioonid elektrooniliselt. Igal ekspediitoril on juurdepääs üle-Euroopalisele tolliserverile, kus saab täita eeldeklaratsiooni veose asukohas. Selles etapis võivad selle riigi tollitöötajad, kus toimub vormistamine, nõuda kaubale juurdepääsu selle kontrollimiseks.

 

Ekspordideklaratsioon on kõigi Euroopa päritoluga kaupade saatedokument, mis peab olema tembeldatud lähteriigi tollipunktis.

Lisaks kaupade impordi- või ekspordideklaratsioonile on tähtis dokument ka transiidideklaratsioon (Т1), mida omades tekib võimalus veoseid EL territooriumil vabalt liigutada, kuid müüa neid enne tollipuhastuse protseduuride läbimist ei tohi.

 

Protseduur 42 (IM 42) – kaup saabub kolmandast riigist Euroopa Liitu. Eestis toimub kauba tollivormistus, et saata see seejärel edasi lõppostjale mõnesse Euroopa Liidu liikmesriiki. Eestis toimub kauba tollivormistus, vajaduse korral tasutakse tollilõivud ning seejärel saadetakse lahtitollitud kaup edasi lõppsaajale. Impordi käibemaksu peab tasuma kauba saaja EL liikmesriigis kauba sihtkohas. Oluline on jälgida, et kauba saajal oleks kehtiv käibemaksukohuslase registreerimisnumber (VAT).